Conveni xarxa pública municipal

Conveni 2003-2028

Conveni amb la xarxa de biblioteques públiques municipals de l’Ajuntament de Reus (Document en format PDF).

A la ciutat de Reus el dia 22 d’abril de 2003

REUNITS

D’una part el Sr. Pere Anguera i Nolla, en nom i representació del Centre de Lectura, amb domicili al Carrer Major, núm. 15 , 43201 de Reus i NIF G43014604, en la seva qualitat de president de l’esmentada entitat

De l’altra el Molt Il.ltre. Sr. Lluís Miquel Pérez i Segura, en nom i representació de l’Ajuntament de Reus, amb domicili a la Plaça Mercadal, núm. 1 43201 de Reus

És present en aquest acte el senyor Fernando Grugués i Cabré, secretari general de la Corporació als efectes previstos a l’article 2.h) del RD 1174/1987, de 18 de setembre.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a obligar-se i

MANIFESTEN:

 1. Que l’Ajuntament de Reus presta el servei de lectura pública de manera descentralitzada de conformitat amb allò que disposa la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, a través del Servei Municipal de Biblioteques.
 2. Que el Centre de Lectura de Reus és una entitat destinada al foment i a la difusió de la cultura en tots els seus aspectes i manté des de 1859 una biblioteca que ha estat i és una font de cultura per a la ciutat de Reus, amb un fons de vora 160.000 volums, que la fan una de les biblioteques privades més importants de Catalunya.
 3. Que és voluntat d’ambdues institucions establir vincles de col·laboració regulars, alhora que complimentar l’oferta de lectura a la ciutat, entre el Centre de Lectura i l’Ajuntament de Reus i a les envistes de l’entrada en funcionament de la nova Biblioteca Central de Reus.

I de conformitat amb l’exposat formalitzen el present conveni de conformitat amb les següents,

CLÀUSULES:

I.-  El present conveni té per objecte la integració de la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus en les condicions que es determinaran seguidament.

II.- Aquesta integració comportarà:

 1. L’accés pública dels joves reusencs fins els 23 any a la Biblioteca del Centre de Lectura
 2. La connexió entre els catàlegs de la Biblioteca del Centre de Lectura i el Servei Municipal de Biblioteques i traspàs d’informació especialitzada.
 3. L’establiment de préstec interbibliotecari entre les biblioteques per consulta en sala mitjançant un reglament que n’establirà les condicions i restriccions.
 4. Accés públic al catàleg de Biblioteca del Centre de Lectura mitjançant internet (Administració Oberta Municipal).

III.- L’accés públic de la Biblioteca del Centre de Lectura esmentat en el punt   anterior es durà a terme esglaonadament durant els tres primers anys de vigència d’aquest conveni a raó de fins als 21 anys l’any 2003, fins als 22 anys l’any 2004, fins als 23 anys l’any 2005.

IV.- Per tal de poder controlar l’accés públic de lectors no socis del Centre de Lectura, ciutadans de Reus fins als 23 anys, es dotarà a aquest usuaris d’una targeta de lector específica per a no soci del Centre de Lectura, sense cost, facilitada per la secretaria de l’entitat, sempre i quan disposin prèviament d’una targeta de lector municipal i siguin veïns de Reus. Aquesta targeta servirà fins que la persona compleixi els 24 anys.

V.- Per tal de regular el sistema de préstec i consulta de llibre ambdues parts es comprometen a la redacció conjunta d’un Reglament d’accés a la Biblioteca del Centre de Lectura, prenent com a base el de la Biblioteca Publica Municipal, que desenvolupi el sistema de préstec i consulta pública de llibres de la Biblioteca del Centre de Lectura.

VI.- Per tal de col·laborar a compensar les despeses d’utilització pública de la Biblioteca de Centre de Lectura l’Ajuntament s’obliga a lliurar al Centre de Lectura una subvenció de 60.000 euros l’any 2003, 65.000 euros l’any 2004, i 70.000 euros l’any 2005 d’acord amb la incorporació gradual d’usuaris públics a la biblioteca. A partir de l’any 2006 la quantitat de 70.000 euros s’actualitzarà anualment amb l’augment de l’IPC.

Igualment el Centre de Lectura rebrà una aportació addicional de 20.000 euros anuals, a partir de l’entrada en funcionament del Conveni, revisable amb l’increment de l’IPC, per col·laborar amb l’increment de despeses relacionades amb l’atenció al públic que suposin les obligacions establertes en aquest conveni.

VII.- El pagament de la subvenció s’efectuarà durant l’any natural en quatre terminis trimestrals, els mesos de gener, abril, juliol i octubre. L’ajut suplementari per a col·laborar en l’increment de despeses relacionades amb l’atenció al públic s’abonarà en una sola vegada dins del primer trimestre de l’any, una vegada justificat l’increment de despeses per aquest concepte. L’any 2003 la subvenció de 60.000 euros es pagarà en tres terminis, la meitat abans del mes de juliol i les altres dues parts els mesos de juliol i octubre. L’ajut suplementari per a col·laborar en l’increment de despeses d’atenció al públic de l’any 2003 serà de 13.333 euros i tindrà efectes a partir del dia 1 de maig de 2003.

VIII.- Aquest conveni tindrà una vigència màxima de 25 anys, amb una vigència inicial de 4 anys des de la seva signatura, prorrogable anualment de forma tàcita fins al termini màxim exposat, i denunciable per qualsevol de les parts amb sis mesos d’anticipació.

En cas de finalització anticipada de la vigència d’aquest conveni per denuncia d’una de les parts, l’Ajuntament i el Centre de Lectura, a proposta de la comissió de seguiment que s’esmenta en la clàusula XI d’aquest conveni, pactaran la forma de liquidació del mateix i les obligacions de cadascuna de les entitats en relació a les despeses que se’n puguin derivar.

IX.- L’Ajuntament de Reus per tal d’equiparar el servei de la Biblioteca del Centre de Lectura al de la Biblioteca Pública i garantir-ne la fluïdesa i qualitat, facilitarà per la Biblioteca del Centre de Lectura la instal·lació d´ una màquina fotocopiadora.

Igualment per tal de garantir el compliment d’aquest conveni l’Ajuntament de Reus es compromet a establir anualment d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries ajudes especifiques per a la informatització del fons antic del catàleg manual del Centre de Lectura per tal que estigui a disposició de tots els ciutadans interessats. De la mateixa manera l’Ajuntament també facilitarà el servei de manteniment del sistema informàtic adient amb l’ampliació de la memòria necessària per al seu correcte funcionament.

X.- El Centre de Lectura de Reus es compromet a cedir a la Biblioteca Municipal tots els llibres”. “duplicats no catalogats”.

XI.- S’establirà una Comissió de seguiment del Conveni formada per l’alcalde de Reus, el president del Centre de Lectura, el regidor de cultura de l’Ajuntament i el director de la biblioteca del Centre de Lectura per tal d’estudiar anualment les incidències en el funcionament del conveni de col·laboració i establir o proposar, de mutu acord, les correccions necessàries al Conveni, per tal que siguin aprovades, quan calgui, pels òrgans competents.

XII.- Les ajudes establertes en virtut de l’aplicació del present conveni, amb l’Ajuntament de Reus, són independents de les subvencions que el Centre de Lectura acordi amb l’Ajuntament per al de desenvolupament de les activitats culturals que promou el Centre de Lectura i no comprometen l’establiment d’altres ajudes o convenis per tal de promoure les mateixes.

XIII.- L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni facultarà a l’altra per a resoldre unilateralment el mateix.

XIV.- El present conveni es regeix per les seves clàusules i en tot allò no previst li resultarà d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la Lleis 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i les normes reglamentàries de desenvolupament de les anteriors.

XV.- Aquest conveni és de naturalesa administratives i en conseqüència és declara la competència de la Jurisdicció contenciós administrativa per a resoldre qualsevol conflicte entre les parts que el signen.

I en prova de conformitat, ratificant-se en el seu contingut, signen les parts el present document, en quadruplicat, en lloc i data indicats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de Reus: Lluís Miquel Pérez Segura
Pel Centre de Lectura: Pere Anguera Nolla
El secretari general: Fernando Grugués Cabré

 

AJUNTAMENT DE REUS

En FERNANDO GRUGUÉS CABRÉ, Secretari General de l’Ajuntament de Reus,

CERTIFICO:

Que el Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia 4 d’abril de 2003 va adoptar, entre d’altres, els acords que seguidament es transcriuen, amb la salvetat i la reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta segons el que assenyala l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

“REGIDORIA DE CULTURA.- Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura de Reus per a la integració de la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus

Atès que l’Ajuntament de Reus presta el servei de lectura pública de manera descentralitzada de conformitat amb allò que disposa la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, a través del Servei Municipal de Biblioteques.

Atès que el Centre de Lectura de Reus és una entitat destinada al foment i a la difusió de la cultura en tots els seus aspectes i manté des de 1859 una biblioteca que ha estat i és una font de cultura per a la ciutat de Reus, amb un fons de vora 160.000 volums, que la fan una de les biblioteques privades més importants de Catalunya

Considerant que és voluntat d’ambdues institucions establir vincle de col·laboració regulars, alhora que complimentar l’oferta de lectura, a la ciutat entre el Centre de Lectura i l’Ajuntament de Reus i a les envistes de l’entrada en funcionament de la nova Biblioteca central comarcal i urbana de Reus.

Atès que de conformitat amb l’exposat ambdues entitats es proposen la formalització d’un conveni de col·laboració per a la integració de la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus que es basa en els següents condicions:

– Aquesta integració comportarà:

 1. L’accés públic dels joves reusencs fins els 23 anys a la Biblioteca del Centre de Lectura
 2. La connexió entre els catàlegs de la Biblioteca del Centre de Lectura i el Servei Municipal de Biblioteques i traspàs d’informació especialitzada.
 3. L’establiment de préstec interbibliotecari entre les biblioteques per consulta en sala mitjançant un reglament que n’establirà les condicions i restriccions.
 4. Accés públic al catàleg de Biblioteca del Centre de Lectura mitjançant internet (Administració Oberta Municipal).

– L’accés públic a la Biblioteca del Centre de Lectura esmentat en el punt anterior es durà a terme esglaonadament durant els tres primers anys de vigència d’aquest conveni a raó de fins als 21 anys l’any 2003, fins als 22 anys l’any 2004, fins als 23 anys l’any 2005.

– Per tal de poder controlar l’accés públic de lectors no socis del Centre de Lectura, ciutadans de Reus fins als 23 anys, es dotarà a aquests usuaris d’una targeta de lector específica per a no soci del Centre de Lectura, sense cost, facilitada per a la secretaria de l’entitat, sempre i quan disposin prèviament d’una targeta de lector municipal i siguin veïns de Reus. Aquesta targeta servirà fins que la persona compleixi els 24 anys.

– Per tal de regular el sistema de préstec i consulta de llibres ambdues parts es comprometen a la redacció conjunta d’un Reglament d’accés a la Biblioteca del Centre de Lectura, prenent com a base el de la Biblioteca Publica Municipal, que desenvolupi es sistema de préstec i consulta pública de llibres de la Biblioteca del Centre de Lectura.

– Per tal de col·laborar a compensar les despeses d’utilització pública de la Biblioteca de Centre de Lectura l’Ajuntament s’obliga a lliurar al Centre de Lectura una subvenció de 60.000 euros l’any 2003, 65.000 euros l’any 2004, i 70.000 euros l’any 2005 d’acord amb la incorporació gradual d’usuaris públics a la biblioteca. A partir de l’any 2006 la quantitat de 70.000 euros s’actualitzarà anualment amb l’augment de l’IPC.

Igualment el Centre de Lectura rebrà una aportació addicional de 20.000 euros anuals, a partir de l’entrada en funcionament del Conveni, revisable amb l’increment de l’IPC, per col·laborar amb l’increment de despeses relacionades amb l’atenció al públic que suposin les obligacions establertes en aquest conveni.

– El pagament de la subvenció s’efectuarà durant l’any natural en quatre terminis trimestrals, els mesos de gener, abril, juliol i octubre. L’ajut suplementari per a col·laborar en l’increment de despeses relacionades amb l’atenció al públic s’abonarà en una sola vegada dins del primer trimestre de l’any, una vegada justificat l’increment de despeses per aquest concepte. L’any 2003 la subvenció de 60.000 euros es pagarà el tres terminis, la meitat abans del mes de juliol i les altres dues parts els mesos de juliol i octubre. L’ajut suplementari per a col·laborar en l’increment de despeses d’atenció al públic de l’any 2003 serà de 13.333 euros i tindrà efectes a partir del dia 1 de maig de 2003.

– Aquest conveni tindrà una vigència màxima de 25 anys, amb un vigència inicial de 4 anys des de la seva signatura, prorrogable de forma tàcita fins al termini màxim exposat, i denunciable per qualsevol de les parts amb sis mesos d’anticipació.

– En cas de finalització anticipada de la vigència d’aquest conveni per denuncia d’una de les parts, l’Ajuntament i el Centre de Lectura, a proposta de la comissió de seguiment que s’esmenta en la clàusula XI d’aquest conveni, pactaran la forma de liquidació del mateix i les obligacions de cadascuna de les entitats en relació a les despeses que se’n puguin derivar.

– L’Ajuntament de Reus per tal d’equiparar el servei de la Biblioteca del Centre de Lectura al de la Biblioteca Pública i garantir-ne la fluïdesa i qualitat, facilitarà per la Biblioteca del Centre de Lectura la instal·lació d’una màquina fotocopiadora.

– Igualment per tal de garantir el compliment d’aquest conveni l’Ajuntament de Reus es compromet a establir anualment d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries ajudes especifiques per a la informatització del fons antic del catàleg manual del Centre de Lectura per tal que estigui a disposició de tots els ciutadans interessats. De la mateixa manera l’Ajuntament també facilitarà el servei de manteniment del sistema adient de classificació bibliogràfica amb la memòria necessària pel seu funcionament.

– El Centre de Lectura de Reus es compromet a cedir a la Biblioteca Municipal tots els llibres “duplicats no catalogats”.

– S’establirà una Comissió de seguiment del Conveni formada per l’alcalde de Reus, el president del Centre de Lectura, el regidor de cultura de l’Ajuntament i el director de la biblioteca del Centre de Lectura per tal d’estudiar anualment les incidències en el funcionament del conveni col·laboració i establir o proposar, de mutu acord, les correccions necessàries al Conveni, per tal que siguin aprovades, quan calgui, pels òrgans competents.

– Les ajudes establertes en virtut de l’aplicació del present conveni, amb l’Ajuntament de Reus són independents de les subvencions que el Centre de Lectura acordi amb l’Ajuntament per al de desenvolupament de les activitats culturals que promou el Centre de Lectura i no comprometen l’establiment d’altres ajudes o convenis per tal de promoure les mateixes.

D’acord amb tot l’exposat i amb l’informe favorable de la Comissió informativa de Serveis Personals es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

 1. APROVAR un conveni de col·laboració amb el Centre de Lectura de Reus per a la integració de la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus de conformitat amb les determinacions contingudes a la part expositiva d’aquest acord.
 2. CONDICIONAR l’efectivitat de l’ajut suplementari que l’Ajuntament lliurarà al Centre de Lectura per a col·laborar en l’increment de despeses d’atenció al públic de l’any 2003, xifrat en 13.333 euros, a l’habilitació dels crèdits pressupostaris corresponents.
 3. COMUNICAR al Centre de Lectura l’adopció d’aquest acord.

I perquè constí i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del Molt Il.ltre. Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia set d’abril de dos mil tres.

Vist i plau

L’ALCALDE: Lluís Miquel Pérez Segura
EL SECRETARI GENERAL: Fernando Grugués Cabré

Addenda febrer 2017

Addenda al conveni signat entre l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura amb data 22 d’abril de 2003. (Document en format PDF).

A la ciutat de Reus, el dia xxxxxxxxxxxxxxxxxx

REUNITS

D’una part; EL Sr. Carles Pellicer Punyed, en nom i representació de L’AJUNTAMENT DE REUS, amb domicili a la plaça Mercadal, núm. 1, de Reus, i amb NIF número P4312500-D.

I de l’altra part; el Sr. Xavier Filella Fargas, en nom i representació del Centre de Lectura, amb domicili al carrer Major, núm. 15, CP 43201, de Reus, i NIF G43014604.

ACTUEN

El primer fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

El segon, en la seva qualitat de President, en virtut de les facultats de representació que li reconeix l’article 32 dels estatuts del Centre de Lectura.

I amb la compareixença del senyor Jaume Renyer i Alimbau, secretari general de l’Excm. Ajuntament de Reus, als efectes previstos a l’article 2.h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal i la legitimació necessària per formalitzar aquest acte i

MANIFESTEN

I.- Que en data 22 d’abril de 2003 l’Ajuntament de Reus va signar amb el Centre de Lectura un conveni en el qual s’establien les línies de col·laboració entre ambdues parts amb l’objectiu d’integrar la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus.

II.- Que ambdues parts han expressat la voluntat d’actualitzar i explicitar els termes de l’aplicació del conveni en relació a dos aspectes: d’una banda, la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus i la seva relació amb la Xarxa de Lectura Pública de Reus i, de l’altra, les condicions de pagament i la justificació de la subvenció anual de l’Ajuntament de Reus al Centre de Lectura de Reus per la Biblioteca del mateix.

III.- En conseqüència, ambdues parts formalitzen el present document, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Es modifica la clàusula segona del conveni signat el 22 d’abril de 2003, que restarà amb el redactat que seguidament es transcriu:

« La integració de la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de lectura pública de Reus comporta:

 1. Garantir l’accés públic de tots els usuaris, fins als 23 anys, que es realitzarà mitjançant el carnet corresponent del Sistema de Lectura Pública emès pel Servei Municipal de Biblioteques de Reus, a les instal·lacions de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus i possibilitar la consulta en sala ordinària i el préstec interbibliotecari del fons a través d’aquest títol mateix.
  Els posseïdors de la tarja de lectura pública podran sol·licitar a través de qualsevol de les Biblioteques Municipals de Reus el préstec interbibliotecari a la Biblioteca del Centre de Lectura dels llibres de la biblioteca que per la seva naturalesa puguin ser deixats en préstec. També a través el Centre de Lectura les biblioteques municipals podran accedir, sense cost, al préstec interbibliotecari de tot el catàleg de les Biblioteques Universitàries.
 2. Facilitar al Servei Municipal de Biblioteques de Reus l’accés informàtic necessari per a la creació d’eines avançades de cerca bibliogràfica per als usuaris a fi de facilitar l’ús i la consulta del fons documental de la Biblioteca del Centre de Lectura que a data d’avui supera els 260.000 ítems. Els catàlegs públics existents són complementaris (Xarxa de Lectura Pública Generalitat i Xarxa de Biblioteques Universitàries) . En aquest sentit, l’accés públic al catàleg de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus es pot realitzar a través catàleg de les Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i a través del web del mateix Centre, centrelectura.cat
 3. Identificar els espais informatius i de consulta de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus amb el logotip del Servei Municipal de Biblioteques de Reus, conjuntament amb les identificacions pròpies; així com incloure’l a les comunicacions impreses o digitals de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus.
 4. Fer difusió pública de les condicions d’accés i ús de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus, d’acord amb les previsions del conveni i d’aquest annex.
 5. Posar en coneixement del Servei Municipal de Biblioteques de Reus els horaris d’atenció als usuaris de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus.
 6. Facilitar al Servei Municipal de Biblioteques de l’Ajuntament de Reus les dades estadístiques anuals relatives a la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus: nombre total d’usuaris atesos, nombre consultes en sala, d’ítems lliurats en préstec, etc.

SEGONA.- S’eliminen per incongruència del nou redactat amb la clàusula segona, les clàusules tercera a cinquena, que queden substituïdes per les següents:

TERCERA.- Facilitar l’accés als serveis de préstec interbibliotecari del Servei Municipal de Biblioteques de Reus amb el carnet del Centre de Lectura de Reus.

QUARTA- Fer constar el logotip del Centre de Lectura de Reus a les comunicacions impreses o digitals de les activitats realitzades conjuntament amb el Servei Municipal de Biblioteques de Reus; a les realitzades amb el seu suport; així com a les campanyes de promoció i al web, on es farà també un enllaç directe al www.centrelectura.cat.

CINQUENA- Organitzar conjuntament activitats de foment de la lectura, atenent a les propostes suggeriments que sorgeixin de les comissions de treball que es determinin entre el Servei Municipal de Biblioteques de Reus i el Centre de Lectura de Reus.

TERCERA.- Es fa constar, en referència a la clàusula sisena del conveni, pel que fa a l’actualització anual dels imports de la subvenció, l’aplicació de la Disposició Transitòria de la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

QUARTA.- Es modifica la clàusula setena que restarà amb el redactat que seguidament es transcriu:

« El pagament de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de Reus al Centre de Lectura per l’any 2017 i per a les anualitats successives es durà a terme de la següent manera:

 1. Una bestreta del 90 % de l’import total de les subvencions, que s’efectuarà durant l’any natural en quatre terminis: un 25% del total els mesos de gener, abril, juliol, un 15% del total a l’octubre, en qualitat de pagament a compte amb la presentació d’una memòria d’activitats com a lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per executar les accions que són objecte de subvenció en virtut del present conveni.
 2. Un darrer pagament, del 10% restant, que es faran efectius prèvia presentació, per part del beneficiari de la subvenció, de la pertinent justificació.

El Centre de Lectura, per poder percebre el darrer pagament presentarà a l’Ajuntament de Reus la següent documentació:

 1. Una memòria del desenvolupament de l’acció subvencionada, del conjunt d’activitats realitzades, efectuant un balanç de l’execució del servei fent especial esment als aspectes que poden millorar-se i plantejant, si s’escau, alternatives a les dificultats detectades.
 2. La justificació econòmica es farà, donat el seu import, mitjançant la presentació d’una memòria econòmica acompanyada d’un informe d’auditor inscrit en el ROAC, en el qual s’haurà de posar de manifest, en base a un sistema de comptabilitat analítica, l’aplicació de la subvenció atorgada a les finalitats previstes en el present conveni i la verificació de la memòria econòmica a presentar, la qual haurà de contenir el resultat econòmic de l’activitat. Les despeses que es generin amb aquest informe d’auditor podran ser imputades com a despeses de l’activitat en justificacions d’exercicis successius.
 3. La justificació documental de la difusió feta del finançament de la Corporació municipal.
 4. Un certificat de la beneficiària d’acord amb el qual les despeses justificades exclouen impostos susceptibles de recuperació o compensació.
 5. Les certificacions acreditatives d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Aquesta documentació es presentarà durant el primer trimestre de l’anualitat següent al període que és objecte de justificació, de tal manera que el període per justificar l’activitat de l’any 2017 finalitza el dia 31 de març de 2018. En cap cas es realitzarà el pagament de cap bestreta corresponent a l’anualitat següent fins que no s’hagi justificat l’anualitat anterior i aquesta hagi estat aprovada per l’Ajuntament.

Els Centre de Lectura està obligat a comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, de conformitat l’establert a l’art. 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas de manca de justificació o de concurrència de les causes de reintegrament previstes a la normativa aplicable, es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

D’altra banda, si el beneficiari de la subvenció esdevingués deutor de la hisenda municipal i els seus organismes, aquest deute es compensarà amb la subvenció atorgada.

CINQUENA.- S’afegeix a la clàusula desena l’obligació per part del Centre de Lectura de facilitar al Servei Municipal de Biblioteques de l’Ajuntament de Reus un mínim de tres exemplars de cada títol publicat pel Centre de Lectura de Reus; així com duplicats d’altres publicacions d’interès local de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus.

SISENA.– ES modifica la clàusula onzena en el sentit que la Comissió de Seguiment estarà formada per l’Alcalde de Reus o regidor en qui delegui, el regidor amb competència en matèria de Cultura, la persona que exerceixi les funcions de direcció del servei municipal de biblioteques, el president del Centre de Lectura i el director de la biblioteca del Centre de Lectura. Podran assistir acompanyats dels assessors que considerin convenients.

SETENA.- La present addenda produeix efectes des del dia 1 de gener de 2017. Tots aquells aspectes regulats al conveni de 22 d’abril de 2003 i no modificats en la present addenda continuen sent vigents.