Estat financer

Pressupost anual

PRESSUPOST  PER  A  L’ANY  2018
INGRESSOS
Ingressos de les activitats
842.300,00 €
Vendes i prestacions de serveis 319.000,00 €
Ingressos rebuts (Socis) 289.000,00 €
Subvencions oficials activitats 74.300,00 €
Donacions i altres ingressos activitats 160.000,00 €
Altres ingressos de les activitats
28.700,00 €
Ingressos per arrendaments 28.700,00 €
Subvencions, donacions i llegats trasp. Resultat
27.000,00 €
TOTAL 898.000,00 €
DESPESES
Aprovisionaments (consums i deter. existències)
50.000,00 €
Despeses de personal 527.000,00 €
Altres despeses d’explotació / Serveis exteriors
280.000,00 €
Arrendaments i canons 5.000,00 €
Reparacions i conservació 30.000,00 €
Serveis professionals independents 77.000,00 €
Transports 2.500,00 €
Primes d’assegurances 13.000,00 €
Serveis bancaris 4.500,00 €
Subministraments 28.000,00 €
Altres serveis 95.000,00 €
Tributs 25.000,00 €
Amortitzacions d’immobilitzat
41.000,00 €
TOTAL 898.000,00 €

 

Balanços

TANCAMENT EXERCICI 2017
INGRESSOS  PRESSUPOST PREVIST 2017  PRESSUPOST TANCAT A 31-12-2017 
INGRESSOS DE LES ACTIVITATS      815.000,00 €          900.790,23 €
VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS                   315.000,00 €      333.499,96 €
INGRESSOS REBUTS                   280.000,00 €      289.089,25 €
SUBVENCIONS OFICIALS ACTIVITATS                      55.000,00 €      114.787,35 €
DONACIONS I ALTRES INGRESSOS ACTIVITATS                   165.000,00 €      163.413,67 €
ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS        27.500,00 €            29.623,86 €
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS                      27.500,00 €         29.623,86 €
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS TRASP. RESULTAT        37.500,00 €            30.065,19 €
INGRESSOS EXCEPCIONALS                  1.648,99 €
TOTAL      880.000,00 €          962.128,27 €
DESPESES
APROVISIONAMENTS (CONSUMS I DETER. EXISTÈNCIES)        45.000,00 €            53.692,71 €
DESPESES DE PERSONAL      520.000,00 €          532.079,19 €
ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ/SERVEIS EXTERIORS      265.000,00 €          310.681,31 €
ARRADAMENTS I CANONS                         3.000,00 €            6.596,98 €
REPARACIONS I CONSERVACIÓ                      24.500,00 €         36.165,58 €
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS                      70.000,00 €         78.117,27 €
TRANSPORTS                         2.500,00 €            2.347,62 €
PRIMES D’ASSEGURANCES                      12.500,00 €         12.932,00 €
SERVEIS BANCARIS                         4.000,00 €            4.139,41 €
SUBMINISTRAMENTS                      29.000,00 €         27.077,03 €
ALTRES SERVEIS                      87.000,00 €      111.990,19 €
TRIBUTS                      32.500,00 €         31.315,23 €
AMORTITZACIONS D’IMMOBILITZAT        50.000,00 €            41.108,95 €
TOTAL      880.000,00 €          937.562,16 €
RESULTAT POSITIU                24.566,11 €

 

 

BALANÇ DE PÈRDUES I GUANYS
De l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017
 1. Ingressos per les activitats -900.790,23 €
   a) Vendes i prestacions de serveis -333.499,96 €
     700 VENTAS DE BÉNS -19.454,61 €
     705 INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS -316.466,87 €
     708 DEVOLUCIONS DE VENDES I OPERACIONS SIMILARS 2.421,52 €
   b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic -289.089,25 €
     721 INGRESSOS REBUTS AMB CARÀCTER PERIÒDIC -289.089,25 €
   d) Subvencions oficials a les activitats -114.787,35 €
     724 SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS -114.787,35 €
   e) Donacions i altres ingressos per a les activitats -163.413,67 €
     728 DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACTIVITATS -163.413,67 €
 2. Ajuts concedits i altres despeses 1.750,00 €
   a) Ajuts concedits 1.750,00 €
     651 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN 1.750,00 €
 5. Aprovisionaments 53.692,71 €
   a) Consums i deteriorament d’existències 53.692,71 €
     600 COMPRAS DE MERCADERÍAS 53.692,71 €
 6. Altres ingressos de les activitats -28.785,55 €
   a) Ingressos per arrendaments -28.785,55 €
     752 INGRESSOS PER ARRENDAMENTS -28.785,55 €
 7. Despeses de personal 532.079,19 €
   640 SOUS I SALARIS 413.827,83 €
   642 SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L’EMPRESA 115.953,93 €
   649 ALTRES DESPESES SOCIALS 2.297,43 €
 8. Altres despeses d’explotació 308.929,47 €
   a) Serveis exteriors 276.639,24 €
     a-2) Arrendaments i canons 6.596,98 €
       621 ARRENDAMENTS I CÀNONS 6.596,98 €
     a-3) Reparacions i conservació 36.165,58 €
       622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ 36.165,58 €
     a-4) Serveis professionals independents 78.117,27 €
       623 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDIENTS 78.117,27 €
     a-5) Transports 2.347,62 €
       624 TRANSPORTS 2.347,62 €
     a-6) Primes d’assegurances 12.932,00 €
       625 PRIMES D’ASSEGURANCES 12.932,00 €
     a-7) Serveis bancaris 4.137,57 €
       626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 4.137,57 €
     a-9) Subministraments 27.077,03 €
       628 SUBMINISTRAMENTS 27.077,03 €
     a-10) Altres serveis 109.265,19 €
       629 ALTRES SERVEIS 109.265,19 €
   b) Tributs 31.315,23 €
     631 ALTRES TRIBUTS 1.732,33 €
     634AJUSTAMENTS NEGATIUS EN LA IMPOSSIÓ INDIRECTE 29.582,90 €
   c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 975,00 €
     655 PÈRDUES DE CRÈDITS INCOBRABLES DERIVATS DE LES ACTIVITATS 975,00 €
 9. Amortització de l’immobilitzat 41.108,95 €
   680 AMORTIZACIÓ DE L’INMOVILITZAT INTANGIBLE 627,20 €
   681 AMORTIZACIÓ DE L’INMOVILITZAT MATERIAL 40.481,75 €
 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat -30.065,19 €
   725 SUBVENCIONS TRASPASSADES A RESULTAT DE L’EXERCICI -30.065,19 €
 13. Altres resultats -1.648,99 €
   778 INGRESOS EXCEPCIONALES -1.648,99 €
 A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) -23.729,64 €
 14. Ingressos financers -838,31 €
   769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS -838,31 €
 15. Despeses financeres 1,84 €
   669 ALTRES DESPESES FINANCERES 1,84 €
 B) RESULTAT FINANCER  (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) -836,47 €
 C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  (A + B) -24.566,11 €
 D) RESULTAT DE L’EXERCICI  (C + 20) -24.566,11 €

 

Auditoria Biblioteca

Dades disponibles per descarregar:

(Format pdf) – Informe especial de control financer de subvencions. Any 2017