Estat financer

Pressupost anual

PRESSUPOST  PER  A  L’ANY  2019
INGRESSOS
Ingressos de les activitats
839.000,00 €
Vendes i prestacions de serveis 324.000,00 €
Ingressos rebuts (Socis) 289.000,00 €
Subvencions oficials activitats 56.000,00 €
Donacions i altres ingressos activitats 170.000,00 €
Altres ingressos de les activitats
26.500,00 €
Ingressos per arrendaments 26.500,00 €
Subvencions, donacions i llegats trasp. Resultat
27.000,00 €
TOTAL 892.500,00 €
DESPESES
Aprovisionaments (consums i deter. existències)
42.500,00 €
Despeses de personal 527.000,00 €
Altres despeses d’explotació / Serveis exteriors
293.500,00 €
Arrendaments i canons 9.400,00 €
Reparacions i conservació 24.000,00 €
Serveis professionals independents 84.000,00 €
Transports 2.500,00 €
Primes d’assegurances 13.000,00 €
Serveis bancaris 4.400,00 €
Subministraments 29.000,00 €
Altres serveis 93.200,00 €
Tributs 34.000,00 €
Amortitzacions d’immobilitzat
29.500,00 €
TOTAL 892.500,00 €

Dades disponibles per descarregar:

(Format pdf) – Pressupost 2019
(Format pdf) – Pressupost 2018

Balanços

El finançament del Centre de Lectura prové principalment dels recursos propis, per una banda de les quotes que abonen els socis i per l’altra dels ingressos de les activitats acadèmiques (les escoles del Centre de Lectura i també  els lloguers de locals i espais, tot i que en menys proporció).  Aquest finançament es complementa amb les subvencions que es reben de diverses administracions públiques i dels patrocinis privats.

La situació econòmica d’aquest any 2018 ha seguit la línia d’aquest darrers anys on ha prevalgut el principi de contenció.

L’any 2018, s’ha complert l’objectiu de tancar el pressupost anual de forma equilibrada.

INGRESSOS

L’any 2018 els ingressos han estat un 4,20 % superiors als de la previsió d’inici. Per una part s’ha vist lleugerament incrementada la partida d’ingressos que fan referència a les vendes i prestació de serveis (Escoles del Centre de Lectura). També s’ha incrementat en un 14% la partida de subvencions, i s’han mantingut pràcticament igual, que la previsió feta, els ingressos de les quotes de socis.

L’any 2018 s’ha tancat amb un 31 % d’ingressos procedents de les quotes de socis, un  34,2% procedent de la prestació de serveis (Escoles del Centre, tallers, curos), un 2,80%  per ingressos de lloguers d’espais i arrendaments, i un  32% procedent d’aportacions externes (subvencions, patrocinis, membres d’honor), això representa un 68 % d’ingressos per recursos propis.

grafic-ingressos-2018

 

(Format pdf) – Pèrdues i guanys dels anys 2018 i 2019
(Format pdf) – Balanç abreujat dels anys 2018 i 2019
(Format pdf) – Pèrdues i guanys dels anys 2017 i 2018
(Format pdf) – Balanç abreujat dels anys 2017 i 2018

Auditoria Biblioteca

Dades disponibles per descarregar:

(Format pdf) – Informe especial de control financer de subvencions. Any 2017

Memòria econòmica

Dades disponibles per descarregar:

(Format pdf) – Memòria econòmica de l’exercici 2019
(Format pdf) – Memòria econòmica de l’exercici 2018
(Format pdf) – Memòria econòmica de l’exercici 2017