Subvencions

Subvencions rebudes

El Centre de Lectura és una entitat privada sense afany de lucre, fundada l’any 1859 i declarada d’utilitat pública l’any 2004. Les seves fonts d’ingressos provenen principalment dels recursos propis, com són les quotes abonades pels seus associats i les quotes generades per l’activitat de les seves Escoles, pels cursos i altres tallers que s’hi imparteixen. Altres ingressos provenen de subvencions de l’administració pública, de convenis de col·laboració i en menys mesura dels lloguers d’espais: cafeteria, refugi Musté-Recasens, sales, aules.

Totes les subvencions rebudes s’han adequat i realitzat en la seva totalitat tal i com estava previst. S’han assolit les condicions establertes i s’ha complert la finalitat per la qual es va concedir cada una de les subvencions.

La Llei general de subvencions n. 38/2003, de 17 de novembre, en el seu article n. 13 parla dels requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, el qual diu que poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats que estiguin en la situació que fomenta la concessió de la subvenció o en les que incorrin les circumstàncies previstes a les bases reguladores i a la convocatòria.  Per aquest motiu el Centre de Lectura sol·licita cada una de les subvencions d’acord amb els requisits establerts en les pròpies bases: ser una associació jurídica i entitat sense ànim de lucre, estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social, i desenvolupar l’activitat, en la seva totalitat o parcialment, a què fa referència cada convocatòria.

El Centre de Lectura dins del seu òrgan de govern compta amb la figura de l’Interventor General, essent aquest càrrec el que exerceix les tasques i els mecanismes de control intern en l’aspecte economicofinancer per al bon funcionament  i gestió de l’entitat. És realitza un seguiment de l’execució pressupostària i, a la vegada, de cada una de les subvencions rebudes per tal de garantir el correcte finançament i consecució dels objectius previstos de les activitats subvencionades en els terminis establers segons la normativa reguladora de cada subvenció.

Dades disponibles per descarregar:

(Format pdf) – Taula de subvencions 2021
(Format pdf) – Taula de subvencions 2020
(Format pdf) – Taula de subvencions 2019
(Format pdf) – Taula de subvencions 2018
(Format pdf) – Taula de subvencions 2017
(Format pdf) – Taula de subvencions 2016
(Format pdf) – Taula de subvencions 2015
(Format pdf) – Taula de subvencions 2014

Estatuts del Centre de Lectura

Consulta o descarrega els nous estatuts del Centre de Lectura de Reus.