Codi de bon govern del Centre de Lectura

1.

El Codi Ètic i de Bon Govern és el compromís que assumeix el Centre de Lectura de Reus com associació de caràcter cultural. Entitat privada sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública l’any 2004. Independent de qualsevol empresa o entitat, que recull un conjunt de valors i principis d’ètica i de transparència en tots els seus àmbits d’aplicació, els quals conformen els pilars bàsics de la responsabilitat social, així com les millors pràctiques en matèria de governança de l’entitat, que complementen les disposicions estatutàries vigents en cada moment.

2.

Aquest codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el si del centre de Lectura, alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de govern i dels seus professionals en allò que tinguin a veure amb l’entitat.

La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant no solament des de l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera justa, íntegra i èticament impecable, generant una corrent de comportaments i actituds que enforteixin la reputació social i institucional del Centre de Lectura.

3.

Els continguts d’aquest Codi són d’aplicació, amb caràcter general, a totes les persones que formen part directa de l’entitat, tant arran d’un vincle laboral o formant part dels seus òrgans de govern i executius, i hauran d’exigir-s’hi també en les relacions externes amb proveïdors, col·laboradors, usuaris i beneficiaris de les activitats l’entitat.

4.

MISSIÓ

El Centre de Lectura és una entitat cultural sense ànim de lucre, declara d’utilitat pública que té com a objectiu des de la seva fundació l’any 1859, el foment de la cultura en totes les seves manifestacions.

VISIÓ

Contribuir a la millora de la societat a través de promoure tota mena d’activitats culturals que  fomentin el lliure intercanvi d’idees i que possibilitin la producció i la transmissió de coneixements humanistes i científics, tot en l’ampli marc d’una catalanitat sentida i practicada com a  identitat irrenunciable.

Atesa la pluralitat ideològica dels socis que l’integren i la conveniència de garantir-los un àmbit institucional de respecte mutu i de col·laboració conjunta en bé de l’entitat, declina pronunciar-se explícitament com a tal en qüestions de política, religió, art i literatura.

5.

Volem posar les persones en el centre de cada activitat -beneficiaris, voluntaris i professionals- i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la societat i al progrés de tota la Humanitat.

Les responsabilitat culturals i cíviques que té contretes, en primer lloc, amb els seus socis i, en segon lloc, amb l’àmplia col·lectivitat ciutadana i nacional de què forma part, consisteix a oferir en les condicions oportunes en cada cas, la seva infraestructura material i la seva capacitat d’iniciativa a tothom, afavorint l’intercanvi d’experiències, bones pràctiques i cooperació amb els agents implicats.

Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos que disposem per garantir el compliment de la nostra missió i els nostres fins associatius

Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució dels nostres objectius.

Atesa la desinteressada voluntat de servei a la col·lectivitat, tota l’activitat que desenvolupa s’adreça a tothom sense excloure cap col·lectiu, que s’adapti a la singularitat de cada persona o col·lectiu com a base per garantir la igualtat d’oportunitats.

6.

Respecte a les persones i imparcialitat

El Centre de Lectura vetllarà de forma activa pel respecte dels drets fonamentals de totes les persones, garantint la no discriminació amb aplicació tant al personal propi, com a la seva relació amb qualsevol grup d’interès. Les relacions jeràrquiques han de ser respectuoses i es vetllarà perquè no es produeixi abús de poder o d’autoritat en el seu àmbit, procurant en tot moment un clima de treball positiu. També es promouran mecanismes per afavorir la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, així com els que afavoreixin la igualtat d’oportunitats a l’accés al treball i a la promoció professional.. No seran tolerades conductes violentes, ofensives, abusives o irrespectuoses ni qualsevol actitud que atempti contra la dignitat de les persones.

La integritat i honestedat

L’entitat mostrarà amb honestedat i claredat la seva identitat i forma de procedir, sota el principi rector de la transparència que ha de guiar les seves relacions amb les autoritats supervisores i amb els seus òrgans de govern en l’entorn en que desenvolupi la seva acció social. Les seves actuacions hauran de basar-se en un coneixement i procediment que evidenciïn els seus propòsits, mantenint el més alt nivell d’integritat, aplicant criteris objectius en la presa de decisions, i sense vinculacions que puguin interferir en la gestió dels interessos objecte de l’activitat social o institucional de l’entitat.  La contractació de proveïdors s’ha de realitzar en un marc de lliure competència i al marge de qualsevol vinculació o interferència aliena als interessos de l’Organització. Sense perjudici de les condicions econòmiques i tècniques, les relacions de col·laboració amb els proveïdors hauran de generar valor per ambdues parts. Impuls vol garantir la integritat física i moral dels seus treballadors/col·laboradors, amb condicions de feina que respectin la dignitat individual, les normatives de comportament pròpies de la bona educació i ambients de treball segurs i saludables.

La confidencialitat i transparència

Amb caràcter general, les persones subjectes a aquest Codi han de guardar secret respecte les dades i informació no públiques que coneguin com a conseqüència de l’exercici de la seva activitat professional tant si procedeixen o es refereixen al Centre de Lectura, al seu personal, a membres dels seus òrgans de govern o a tercers. Aquesta obligació de secret persisteix inclús una vegada acabada la relació amb l’Organització. Transparència i confidencialitat són valors complementaris, de manera que les persones que treballen al Centre de Lectura han de ser transparentes en la gestió i alhora guardar confidencialitat de tot el que es relacioni amb els usuaris i els beneficiaris de l’activitat social o de la dinamització econòmica i laboral. Aquesta informació es objecte de la més absoluta reserva i només podrà ser facilitada en els casos en que sigui requerida en virtut de manament legal o judicial. L’accés a aquestes dades només es justifica per motius professionals o per acords contractuals i la seva custòdia i utilització ha de realitzar-se garantint el seu dret a la intimitat i amb estricta observança del que estableixi la normativa vigent, en cada moment, sobre protecció de dades de caràcter personal. Sense perjudici de la publicitat que sigui legalment exigible, relativa a remuneracions, avaluacions professionals i dades de caràcter mèdic d’empleats i directius, aquesta mena d’informació serà tractada amb especial cura, aplicant-t’hi totes les mesures de seguretat necessàries.

La responsabilitat

Les persones subjectes al Codi han d’orientar la seva capacitat tècnica i professional en dur a terme la seva activitat a l’entitat. Es responsabilitzaran d’assolir la capacitació necessària per a obtenir el millor rendiment en l’exercici de les seves funcions, les quals prioritzaran, tret d’autorització expressa. Una actuació professional responsable es concreta en el compromís amb l’entitat, les seves finalitats i els seus valors, en el desenvolupament personal i professional, en la protecció i bon ús dels recursos de que disposa, en el tractament adequat i restrictiu de les dades de caràcter personal i en la col·laboració activa en la implantació i observança de les mesures preventives de seguretat i salut laboral.

La legalitat

S’han de complir tant les disposicions generals com la normativa interna. És obligació de tota persona directament vinculada amb el Centre de Lectura posar en coneixement del corresponent òrgan competent –El Consell Directiu- qualsevol irregularitat o il·legalitat de les que en tingui constància. El respecte a les exigències legals s’estén també al seguiment de les recomanacions i procediments establerts o que puguin establir-se per a conservar el medi ambient, reduir tot impacte que li sigui nociu, i contribuint a un progrés sostenible garantint a les futures generacions un entorn pròsper i saludable.

7.

Les persones i/o col·lectius usuaris i beneficiaris són els destinataris de l’actuació del Centre de Lectura. En clau externa, la relació amb aquests i els serveis prestats i, en clau interna, les persones subjectes al Codi, propiciaran conductes i actuacions que enforteixin els valors i principis de l’organització.

Existeix conflicte d’interessos quan la imparcialitat de l’actuació de les persones subjectes pot esdevenir compromesa i pugui derivar-se’n un menyscabament dels interessos d’un usuari. Per tant, les persones subjectes al Codi han d’informar al Consell Directiu de les vinculacions, econòmiques o no, que puguin implicar conflicte d’interès i defensaran sempre el interès general de l’organització, avantposant-lo a qualsevol interès personal, sectorial o d’altres entitats, quedant subjectes en tot cas a allò previst a la normativa d’aplicació quant al conflicte d’interessos i, en particular, a la regulació prevista al llibre tercer del Codi civil de Catalunya. En qualsevol cas, els membres del consell directiu i les persones que s’hi equiparen:

Dedicació i incompatibilitats

La plantilla del Centre de Lectura dedicarà la capacitat professional i l’esforç necessaris per l’exercici de les seves funcions. Es prohibeix l’acceptació de qualsevol tipus d’ingrés o comissió de tercers aliens a l’entitat i entitats participades, així com l’aprofitament de la posició que en cada cas s’ostenti en el sí de l’Organització. No s’admetran obsequis ni atencions que pel seu import o valor puguin interpretar-se, segons criteris de normalitat i sentit comú, com a condicionants de la decisió o pèrdua de la independència. Aquesta pauta haurà de ser difosa entre usuaris, beneficiaris, col·laboradors i proveïdors a l’objecte d’evitar situacions que erròniament puguin ser interpretades com a descortesia.

Gestió patrimonial

La gestió patrimonial, econòmica i financera del Centre de Lectura haurà d’ajustar-se a criteris de transparència, ús responsable, sostenibilitat i proporcionalitat. És exigible un acurat control de les despeses amb l’austeritat i la justa dimensió pressupostària de les activitats que realitzi o promogui. La gestió dels recursos haurà de ser equilibrada, tenint en compte el rendiment, la prudència i la viabilitat a mig i llarg termini. Quant a la política d’inversions financeres, els excedents de tresoreria s’invertiran atenent a principis de seguretat, rendibilitat i liquiditat. El consell directiu ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat supervisora.

Disposició patrimonial

La totalitat dels béns que integren el patrimoni del Centre de Lectura només podran ser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els aportants. Per a qualsevol disposició patrimonial se seguirà, en tot moment, la normativa i legalitat vigent. La realització d’aquests actes es farà constar a la memòria dels comptes anuals.

Dissolució de la Societat

El Centre de Lectura de Reus no podrà acordar la seva dissolució mentre restin socis disposats a sostenir-lo tot mantenint el caràcter definit en l’article primer.

En cas de dissolució, el Consell Directiu es constituirà en Comissió Liquidadora, en la gestió de la qual podrà intervenir l’Excm. Ajuntament de Reus.

La seu del carrer Major 15, el patrimoni artístic i documental inalienable i la resta del patrimoni immobiliari i mobiliari serà lliurat al poble de Reus i, en la seva representació, a l’Ajuntament, d’acord amb l’estipulat en l’escriptura d’adquisició de la casa del carrer Major 15, seu social de la Societat per voluntat expressa del seu donant, el senyor Evarist Fàbregas i Pàmies, President Honorari de la Societat.

Relació amb tercers

L’entitat procurarà, en la mesura del possible, establir relacions amb tercers -proveïdors, col·laboradors, usuaris i beneficiaris- que treballin amb valors propers als que regeixen la seva activitat, sota criteris de qualitat i d’objectivitat. Qualsevol aliança operativa o estratègica amb entitats o empreses s’ha de regir, a més, pel seu valor social afegit, la cooperació eficient i l’aportació de coneixement i sinergies en l’àmbit d’actuació de l’associació. Per la selecció de proveïdors es valorarà principalment: qualitat, preu, serveis addicionals i valor social que aporten. En tot cas, en el procés de selecció s’ha de garantir la transparència, la igualtat de tracte i la ponderació objectiva, així com defugir de relacions d’exclusivitat que puguin donar lloc a una vinculació personal desproporcionada. S’evitarà tota relació econòmica o contractual en activitats contràries als drets humans reconeguts als tractats internacionals o als valors propis de l’entitat. Les relacions amb usuaris i beneficiaris que s’estableixin en aquest sentit, hauran de basar-se en un coneixement i procediment transparent, que evidenciïn els propòsits de les parts implicades. En cap cas el desenvolupament de projectes podrà hipotecar la independència del Centre de Lectura.

Tractament de béns, dades i documents

Totes les dades de caràcter personal seran tractades de forma especialment restrictiva, de manera que únicament s’obtindran aquelles que siguin necessàries. La captació, el tractament i la utilització de dades ha de realitzar-se de forma que es garanteixi la seva seguretat, autenticitat i exactitud, el dret a la intimitat de les persones i el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els recursos, mitjans i instal·lacions del Centre de Lectura han de ser utilitzats per atendre i assolir l’objecte al que es destinen i no per a satisfer necessitats particulars. Els documents, material de suport i d’altres recopilats durant l’exercici de les funcions que en són pròpies, han de ser conservats de manera diligent o, convenientment destruïts si ja no han de tenir cap utilitat per a l’entitat i en evitació d’us indegut per part de tercers.

Política retributiva

La política retributiva estarà regida pel principi d’equilibri entre moderació i estímul, de manera que no pugui quedar compromesa la seva independència. La retribució del personal en nòmina resta subjecte a la màxima transparència, amb el seu desglossament per conceptes, el seu caràcter fix o variable, inclosos incentius, dietes, contraprestacions en espècie, pensions, assegurances o qualsevol altra condició de naturalesa retributiva, sempre sota el respecte als drets adquirits dels treballadors, i l’estricte compliment de la normativa laboral vigent. La seva publicitat, quant a extensió, detall i individualització, s’ajustarà als requisits que la normativa aplicable en cada moment estableixi.

8.

El president del Centre de Lectura és el màxim representat de l’entitat, presideix el Consell Directiu, òrgan col·legiat que assumeix les funcions directives i administratives del  de l’entitat.

Els seus membres exerceixen el càrrec gratuïtament i desenvolupen les seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de l’entitat, amb independència de qualsevol altre interès o finalitat que els pugui afectar, restant subjectes a l’obligació de guardar secret sobre les deliberacions, acords i informació reservada a què tinguin accés per raó del seu càrrec i resta d’obligacions establertes a la llei.

S’ha de procurar que sempre que sigui possible els membre de la Junta siguin, persones rellevants en tasques professionals en els àmbits en què es desenvolupi l’activitat de l’entitat o que hi estiguin relacionades i que puguin aportar coneixement i sinergies en l’àmbit d’actuació de l’associació, pel desenvolupament de les seves activitats o dels programes que requereixin.

9.

Atès el caràcter d’associació i de conformitat amb la legalitat vigent, el control del Centre de Lectura el porta a terme el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

L’activitat del Centre de Lectura i els processos i procediments necessaris per a dur-la a terme es desenvolupin sota criteris de qualitat, transparència, no-discriminació, eficàcia i eficiència.També són funcions de la Junta Directiva les d’orientar les actuacions en cas de discrepància envers l’aplicabilitat del Codi, resoldre conflictes que es puguin plantejar en relació al mateix tot preservant la confidencialitat deguda, vetllar per l’actualització dels seus continguts, promoure el desenvolupament d’un comportament ètic entre les persones subjectes.

10.

El Codi Ètic i de Bon Govern va ser aprovat pel Consell Directiu del Centre de Lectura en la reunió celebrada el dia 2 de maig de 2019.

El Codi Ètic i de Bon Govern està disponible a la pàgina web del Centre de Lectura

Qualsevol modificació o revisió del seu contingut haurà de ser aprovada pel Consell Directiu de l’entitat.

11.

El personal i membres dels òrgans de govern del centre de Lectura estan obligats a conèixer aquest Codi, a regir-se conforme a les seves pautes, a facilitar la seva difusió i implantació, a comunicar qualsevol possible infracció del mateix de la que en tinguin noticia i a cooperar amb qualsevol investigació, auditoria interna o externa, que es realitzi.

Les comunicacions sobre possibles infraccions, recomanacions o els dubtes que puguin sorgir de la seva aplicació seran trameses a la Junta, a qui també li correspon la interpretació del Codi.