Transparència

El Centre de Lectura és una entitat privada sense afany de lucre, fundada l’any 1859 i declarada d’utilitat pública l’any 2004. Per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta tota la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuïta i universal.

Centre de Lectura
C./ Major, 15
43201 Reus
NIF – G43014604

Per identificar i localitzar la informació, a continuació es presenta un quadre que facilita la cerca a la web:

Informació Enllaç de la web on es pot trobar
Denominació i activitat https://www.centrelectura.cat/cdlweb/que-es-el-centre/
Dades de contacte https://www.centrelectura.cat/cdlweb/informacio-i-horaris/#1
Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu https://www.centrelectura.cat/cdlweb/composicio-organs-govern-equip-directiu/
Estat financer i memòria econòmica https://www.centrelectura.cat/cdlweb/estat-financer/
Estatuts https://www.centrelectura.cat/cdlweb/estatuts/
Estructura directiva i de govern https://www.centrelectura.cat/cdlweb/estructura-directiva-govern-i-organitzativa/#1
Estructura organitzativa https://www.centrelectura.cat/cdlweb/estructura-directiva-govern-i-organitzativa/#2
Fins i finalitats https://www.centrelectura.cat/cdlweb/fins-i-finalitats/
Missió de l’entitat https://www.centrelectura.cat/cdlweb/missio-de-lentitat/
Resultat de les activitats acomplertes https://www.centrelectura.cat/cdlweb/memories-activitats/
Relació de subvencions rebudes https://www.centrelectura.cat/cdlweb/subvencions/
Balanç social https://www.centrelectura.cat/cdlweb/balanc-social/
El codi de bon govern i bones pràctiques de gestió https://www.centrelectura.cat/cdlweb/codi-de-bon-govern-del-centre-de-lectura/
Els concursos, els contractes i les licitacions https://www.centrelectura.cat/cdlweb/concursos-contractes-i-licitacions/
Les principals línies estratègiques d’actuació https://www.centrelectura.cat/cdlweb/wp-content/uploads/2019/05/2019-linies-estrategiques-actuacions.pdf