Fins i finalitats

Article 1

Denominació i objecte

1.1 El Centre de Lectura de Reus és una societat privada, amb vocació de servei públic que, des de la seva fundació l’any 1859, té com a finalitat el foment de la cultura en totes les seves manifestacions. Conscients els seus socis que l’única manera lògica, natural i, per tant, exclusiva de servir la cultura universal a Catalunya és servir la cultura catalana, dedicaran tots els seus esforços a aquesta finalitat.

1.2 El Centre de Lectura de Reus és una entitat exempta de tot esperit de lucre, apartidista, laica i tolerant amb totes les idees democràtiques i que no permet cap tipus de discriminació per raó de sexe, ètnia, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància.

1.3 El seu idioma oficial és el català.

1.4 Està prohibit en totes les dependències del Centre de Lectura tot tipus de joc

1.5. El Centre de Lectura regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associacions, i a aquests Estatuts.

Relacions amb entitats

Arrelat fortament a la ciutat, el Centre de Lectura, participa activament a totes les activitats del cicle festiu a Reus: té presència en molts actes de les festes majors de Reus, Sant Pere, declarada festa patrimonial d’interès cultural (juny) i la Mare de Déu de Misericòrdia (setembre), Sant Jordi i Nadal, Nit dels Museus, o fires d’entitats.

El Centre també manté relació amb un ampli ventall d’entitats col·laboradores que fan possible generar, promoure i impulsar projectes conjunts amb la voluntat  d’arribar a més públics així com també promoure la cohesió social i la lluita contra les persones més desafavorides. Aquestes accions es concreten en diversos serveis i recursos destinats a prevenir els factors d’exclusió socials, facilitant les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i justa.

El Centre de Lectura te relació amb les entitats següents:

La llengua catalana