Missió de l’entitat

El Centre de Lectura de Reus atesa la pluralitat ideològica dels socis que l’integren i la conveniència de garantir-los un àmbit institucional de respecte mutu i de col·laboració conjunta en bé de l’entitat, declina pronunciar-se explícitament com a tal en qüestions de política, religió, art i literatura, i això tant si és per mitjà d’adhesions o de proclames com per mitjà de qualsevol altre procediment de definició formal i taxativa.

El Centre de Lectura de Reus entén que l’activitat cultural fomenta i desenvolupa ha de respondre sempre i en tot cas als interessos específics propis, segons cada moment històric, de la cultura popular, la qual cosa significa, el compromís per erigir-se dins el radi d’acció qie li escau, en alternativa vàlida a la cultura oferta pels grans mitjans de comunicació de masses i, doncs a vehicular i fer possible només aquelles manifestacions culturals que siguin crítiques, participatives i personalitzadores.

El Centre de Lectura de Reus  és sobradament conscient que tant la causa primera que duu a la seva fundació el 1859, com la seva suprema raó de ser encara avui dia, no són sinó resultat de l’imperatiu cívic de subvenir, per mitjà de la iniciativa privada, a unes necessitats culturals deficitàriament o només parcialment cobertes pels poders públics. Tot i amb això, el Centre de Lectura de Reus atesa la seva desinteressada voluntat de servei a la col·lectivitat, col·labora a nivell municipal, nacional o estatal amb qualsevol organisme públic que així ho requereixi.

Millorar la cohesió social de la ciutat:

Promoure l’associacionisme que potencia els serveis d’interès general:

Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació:

Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat:

Possibilitar el creixement quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat en l’àmbit de la cultura: