Política de privacitat

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social del Responsable CIF
CENTRE DE LECTURA DE REUS G43014604
Direcció:
MAJOR, 15  43201 REUS (TARRAGONA)
Finalitat :
Gestió de les sol·licituds d’alta de Socis de la nostra Entitat que es puguin tramitar des de la pàgina web.
Enviar-li, en el seu cas, comunicacions que puguin ser del seu interès.

 

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.

ABAST

La present política de privacitat del CENTRE DE LECTURA DE REUS regula la obtenció, utilització i altres formes de procesament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d’Internet del CENTRE DE LECTURA DE REUS.

Mitjançant la implantació dels possibles formularis inclosos en els diferents websites, relatius a servei prestats o els productes comercialitzats pel CENTRE DE LECTURA DE REUS, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular el CENTRE DE LECTURA DE REUS, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.centrelectura.cat.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades

El CENTRE DE LECTURA DE REUS és la persona jurídica responsable de la recollida i procesament de les seves dades personals en relació amb els serveis prestats que es relacionen a la pàgina web.

El CENTRE DE LECTURA DE REUS es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:

Raó Social del Responsable CIF
CENTRE DE LECTURA DE REUS G43014604
Direcció:
MAJOR, 15  43201 REUS (TARRAGONA)
Contacti amb nosaltres
MAJOR, 15  43201 REUS (TARRAGONA) – secretaria@centrelectura.cat.

¿Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?  

D’acord amb el previst a la normativa vigent, el CENTRE DE LECTURA DE REUS només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l’Usuari seran tractades amb les finalitat de:

S’informa de que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics.

 

¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

 

¿A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

A tercers que ens ajudin a proporcionar serveis de tecnologia de la informació, com proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament web, etc. En relació a això, el CENTRE DE LECTURA DE REUS colaborarà per a que aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests.

El CENTRE DE LECTURA DE REUS no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

El CENTRE DE LECTURA DE REUS no ven, lloga o cedeix els e-mails dels Usuaris a altres entitats, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La Web pot tenir en un futur enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. El CENTRE DE LECTURA DE REUS no es farà responsable de les informacions que es puguin recullir en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, éssent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

 

¿Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets esmentats en el paràgraf anteriorm podran exercir-se per a cada Usuari mitjançan sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

CENTRE DE LECTURA DE REUS

MAJOR, 15  43201 REUS (TARRAGONA)

 

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

 

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES  IRREGULARITATS.

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

CENTRE DE LECTURA DE REUS

MAJOR, 15  43201 REUS (TARRAGONA)

 

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.centrelectura.cat.

En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal y Política de Privacitat.
RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT.

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. El CENTRE DE LECTURA DE REUS no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers
INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és el CENTRE DE LECTURA DE REUS amb domicili al carrer Major, 15  43201 REUS (Tarragona), i amb la gestió del domini d’Internet www.centrelectura.cat, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail secretaria@centrelectura.cat.  

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la entitat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

El CENTRE DE LECTURA DE REUS només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

El CENTRE DE LECTURA DE REUS, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

El CENTRE DE LECTURA DE REUS es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

El CENTRE DE LECTURA DE REUS recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions: