Premsa històrica

La premsa històrica a la ciutat de Reus (1813-1939)

Reus, com és prou sabut i com constaten els diversos inventaris monogràfics publicats, és després de Barcelona, la ciutat catalana que més publicacions periòdiques va publicar al llarg dels segles XIX i XX. Aquesta premsa ofereix un ampli ventall de registres ideològics (catalanistes, republicans, conservadors, obreristes…) i temàtics (culturals, de pensament, esportius, socials, professionals, lúdics…) que proven la rica ebullició ideològica i social de la ciutat i de la seva àrea d'influència. Les publicacions Diario de Reus/Diari de Reus (1844-1939), Las Circunstancias/Les Circumstàncies (1874-1936), Lo Somatent (1886-1903) –el primer diari que es va publicar íntegrament en català fora de Barcelona– i Foment (1906-1936) són algunes de les principals capçaleres, amb una major durada o significació, de la premsa històrica reusenca i també catalana.

Sortosament, de la majoria d'aquests periòdics, se n'han conservat la col·lecció sencera o amb algunes poques llacunes, gràcies als fons complementaris de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus i el Centre de Lectura. Tanmateix, aquesta riquesa documental contrasta amb l'escassa dedicació que s'ha dedicat al seu estudi i anàlisi. A hores d'ara, ni tan sols es disposa d'un primer catàleg que en permeti el coneixement precís, cosa que en limita el seu exhaustiu aprofitament.

Des del Centre de Lectura i amb l'ajuda de l'Institut Ramon Muntaner, s'ha cregut oportú i necessari engegar un projecte de recerca que té com a principal objectiu la confecció d'un catàleg il·lustrat i ben documentat que reculli i estudïi la premsa de la ciutat de Reus d'ençà del 1813, any de l'aparició del primer periòdic local –el Periódico político y mercantil de la villa de Reus–, fins a la fi de la Guerra Civil i l'ocupació feixista de la ciutat l'any 1939, en total, prop de 235 capçaleres (el còmput és provisional). En el catàleg, cada publicació disposarà d'una fitxa tècnica que indicarà el títol, subtítol, el fundador i director, l'equip de col·laboradors, la impremta i la cronologia, entre altres dades. Així mateix, també es reproduirà la capçalera de la publicació i si es creu útil, alguna portada destacada, com ara la del primer número. Tot plegat oferirà una àmplia visió de la significació i l'evolució de les capçaleres estudiades.

Malauradament, d'alguns periòdics se'n conserven ben pocs exemplars i d'altres ens en falten números. Fins i tot, creiem que el llistat de capçaleres del període estudiat (que poden consultar en aquesta mateixa pàgina) és incomplet, i que hi ha alguns periòdics que no han estat localitzats o identificats. D'altres no es conserva cap exemplar.


Per tot això, fem una crida a particulars i col·leccionistes de Reus i del país a ajudar-nos a localitzar capçaleres no conegudes i exemplars perduts per tal de poder completar l'estudi. En tot moment, farem constar la seva col·laboració en el projecte.

Poden contactar amb nosaltres per mitjà del correu electrònic bibliotecacentrelectura.cat

Agraïm el seu interès i col·laboració. Moltes gràcies.

Publicacions periòdiques reusenques (1813-1939)

 1. Periódico Político y Mercantil de la Villa de Reus (1813-1814)
 2. Diario del Imperio Francés (1813)
 3. Periódico Extraordinario de Reus (1813)
 4. Centinela de la patria en Reus (1814)
 5. Eco de Reus (1814)
 6. Diana Constitucional, Política y Mercantil de la Villa de Reus (1822)
 7. La Joven España. Ley! Progreso! Trabajo! (1836-1837)
 8. Boletín de Notícias / Boletín Reusense (1843)
 9. El Juglar. Periódico de teatros (1843)
 10. El Cronicón. Periódico de Literatura, Comercio y Avisos (1847)
 11. El Pasatiempo (entre 1840 i 1845)
 12. El Liceo (1840 i 1845)
 13. El Entreacto (1840 i 1845)
 14. Diario de Reus. De avisos y noticias (1844-1845 i 1859-1939)
 15. El Mercado. Periódico de Avisos, Comercio y Literatura (1847-1848)
 16. El Liberal Reusense. Periódico de la tarde, Político, Mercantil y de Avisos (1854)
 17. El Deseo del Pueblo. Diario Político, Literario y Comercial (1856)
 18. El Eco del Centro de Lectura (1859-1860, 1862, 1870-1872, 1877-1882 i 1897)
 19. El Porvenir. Periódico de intereses morales y materiales, de noticias y de literatura (1860)
 20. El Entreacto. Periódico semanal de teatros, literatura, modas y noticias (1861)
 21. El Album de Euterpe (1862-1864)
 22. Revista del Ateneo. Órgano oficial de la Sociedad de este nombre y periódico de literatura (1863)
 23. El Arlequín. Peródico serio-burlesco (1867-1868)
 24. La Verdad. Semanario que con mucha política se ocupará de todo menos de ella (1868)
 25. Boletín Oficial de la Junta Revolucionaria de Reus (1868)
 26. La Redención del Pueblo. Periódico republicano federal (1868-1890)
 27. El Crepúsculo. Periódico liberal de coalición (1868-1869)
 28. El Sorbete. Hoja suelta literaria á su modo y satírica hasta cierto punto (1868)
 29. La Antorcha del Trabajo (1869)
 30. El Mosquito (1869)
 31. El Canta Claro. Periódico satírico-político jocoso-serio y de interés local. Saldrá todos los días que salir le plazca (1869)
 32. El Enano de la Venta (1869)
 33. El Farol. Periódico semanal (1869)
 34. Revista del Fomento Artístico (1869-1870)
 35. La Torre de Babel. Periódico defensor de la situación presente en España, como en su día lo será la récua de las situaciones futuras (1870)
 36. El Reusense. Periódico liberal democrático (1870)
 37. El Clamor del Pueblo (1874-1875)
 38. Las Circunstancias/Les Circumstàncies (1874-1936)
 39. Lo Campanar de Reus. Semanari humorístich y satírich (1879)
 40. La Guita. Periòdich satírich, humorístic il·lustrat (1879)
 41. La Pau (1879)
 42. El Fomento Reusense. Periódico quincenal ageno a todos los partidos políticos (1881)
 43. Lo Bombeig (1881)
 44. Crónica de Reus. Periódico político de noticias y avisos e intereses generales (1882-1887)
 45. El Reusense. Periódico semanal de intereses locales, comerciales y literatura (1882)
 46. El Estudiante (1882)
 47. Revista del Centro de Lectura (1883-1884, 1901-1904 i 1920-1936)
 48. El Imparcial Reusense. Diario de Noticias (1883)
 49. Diario de la noche (1883)
 50. La Veu del Camp. Periódich mensual de la Associació Catalanista de Reus (1885-1888, i 1889)
 51. La Defensa. Periódico Político Semanal (1886)
 52. Diario de Reus y su comarca / La correspondencia de Reus. Diario defensor de los intereses de Cataluña (1886-1903)
 53. Lo Somatent. Diari Regionalista (1886-1903)
 54. El Mensajero (1887)
 55. La Medicina Contemporánea. Revista Médica de Reus (1887-1892)
 56. La Chicharra. Periódico serio-jocoso (1887)
 57. El Látigo. Semanario festivo y satírico (1887)
 58. El Distrito (1887-1888)
 59. La Lira. Semanario recreativo de literatura, música y poesía (1889)
 60. El Federal. Periódico republicano coalicionista (1889-1890)
 61. La Pipa. Setmanari, bilingüe, festiu y literari (1890)
 62. El Mercado de los cueros (1890)
 63. La Trompeta artística (1890)
 64. La Autonomía. Periódico republicano democrático federal (1890-1901)
 65. El Coalicionista. Periódico democrático republicano federal orgánico (1890-1891)
 66. Reus Artístich (1890-1891)
 67. Reus Literari. Periòdich català, festiu é il·lustrat (1891-1892)
 68. Reus Alegre. Seminario humorístico i literario (1891)
 69. La Tos. Periòdich bilingüe satírich il·lustrat que tossirà almenys una vegada cada setmana (1891)
 70. La Bomba. Periódico de combate, satírico y humorístico (1891-1892)
 71. Lo Moro de Foch. Periódich bilingües destinat a fer fuades de valent (1891-1892)
 72. La República Federal. Órgano del Centro Republicano Democrático Federal (1892)
 73. La Revancha. Periódico comunista anárquico (1893)
 74. L'Escut de Reus. Revista setmanal, literària e il·lustrada (1893)
 75. El Noticiero de Reus. Diario independiente de la noche, de avisos y noticias (1893)
 76. La Gent del Llamp. Periòdic literari, artístic, científic y musical (1893)
 77. La Trompeta. Setmanari humorístich satírich festiu y literari (1894-1896)
 78. El Anunciador (1894-1895)
 79. El Eco de los Obreros Toneleros (1894)
 80. La Miscelánea (1895)
 81. Revista de Sport. Revista mensual órgano del Club Velocipedista (1895-1899)
 82. El Veloz. Revista quincenal de Sport (1895)
 83. Semanario Católico de Reus (1896-1936)
 84. La Nova Cathalunya. Revista del modern moviment intel·lectual (1896 i 1898)
 85. Pisto humorístico (1896)
 86. Gaceta del Magisterio de Primera Enseñanza (1896-1912)
 87. Crónica Reusense (1896-1900)
 88. El Lío. Semanario ilustrado de Literatura y Sport (1896)
 89. Reus Moderno. Revista semanal, literaria y satírica. Defensora de los intereses locales (1896)
 90. Reus Tranquil. Periòdich humorístich, satírich, literari é ilustrat (1897)
 91. El Liberal de Reus (1897-1899)
 92. Lo Ventall / Lo Lliri. Periódich humorístic y literari (1898)
 93. Boletín del Colegio de Internos del Instituto de Reus (1898-1899)
 94. Miss Pimentón (1898)
 95. Revista Agrico-Avícola: Órgano oficial de la Escuela Agrico-Avícola de Reus (1898)
 96. La Cuña (1899)
 97. Reus. Semanario independiente, defensor de los intereses generales deesta ciudad y su comarca (1899-1901)
 98. El Notariado. Periódico profesional (1899-1905)
 99. La Palma. Quinzenari humorístich, literari é ilustrat (1899-1900)
 100. Butlletí de la Lliga Catalanista de Reus (1900)
 101. La Derecha (1900-1901)
 102. La Reforma. Periódico quincenal (1900-1901 i 1904-1905))
 103. La Discusión. Semanario republicano democrático federal (1901-1902)
 104. La Alarma (1901)
 105. El Pandemonium. Revista de higiene social, ciencia, artes, literatura (1901)
 106. Boletín del Colegio de Médicos del partido de Reus / Boletín de la Asociación de Médicos de Reus (1902-1914 i 1914-1917)
 107. República. Semanario democrático eco de las aspiraciones de la juventud (1903-1906, 1914-1923 i 1931)
 108. La Democracia Cristiana. Periódico quincenal, órgano del Patronato Obrero de San José (1904-1913)
 109. Pàtria Nova. Periòdic nacionalista (1905-1906)
 110. Germinal. Revista d'Arts, Literatura y Ciencies (1905-1906)
 111. La Política. Periódico liberal (1905-1912)
 112. Ars. Revista del Centro de Lectura (1906)
 113. Foment (1906-1936)
 114. El Magisterio Tarraconense (1908-1923)
 115. El Consecuente/El Conseqüent. Órgano del partido republicano radical autonomista (1908-1936)
 116. El Rossinyol. Art, literatura i humorisme (1908-1909)
 117. La Justícia Social (1909-1916)
 118. Anuario-Guía i Almanaque de Reus (1905)
 119. Boletín de los Previsores Españoles (1909)
 120. Lo Campanaret. Periódich seminari toca campanas Humorístich Literari y Musical (1909)
 121. Lo Camell. Periódich satírich / Setmanari festiu (1909 i 1913)
 122. La Kábila. Organillo murguista. Periódico humorístico é inofensivo / La kábila de Reus. Periòdic humorístic (1909)
 123. La Rialla. Setmanari satírich humorístich y serio (1909)
 124. La Lucha. Semanario republicano radical (1910-1914)
 125. Athenaeum. Revista del Centro de Lectura (1910-1911)
 126. Foc Nou (1910-1911)
 127. El Radical. Boletín mensual del Círculo Tradicionalista/Setmanari tradicionalista (1911-1915,1918-1919, 1927-1929 i 1935-1936)
 128. Reus Comercial. Revista semanal ilustrada (1911)
 129. La Bandera Roja (1912-1913)
 130. Federación de Obreros Toneleros de España (1912-1932)
 131. La Veu del Camp. Periòdic nacionalista (1913-1921)
 132. El Látigo. Seminario electorero que se ríe de las artes de puchero a mandíbula batiente (1913)
 133. La Unión Ferroviaria (Sección Reus Norte) (1913-1916)
 134. El Intransigente con los vividores e endiosados (1914)
 135. El Faro del Comercio (1915-1916)
 136. Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Reus (1915-1934)
 137. El Progreso. Semanario republicano radical (1915)
 138. Butlletí de l'Agrupació Excursionista (1915-1917)
 139. El Politicón. Periódico ultra-radical (1916)
 140. La Gazeta de Carnestoltes (1916)
 141. El Heraldo de Reus (1916-1934)
 142. Heraldo de Cataluña (1916-1934)
 143. El Loro. Semanario festivo (1916-1917)
 144. Unión Carto-Filatélica Universal (1916 i 1920)
 145. Catalunya Nació. Portaveu de la Joventut Nacionalista Republicana (1917)
 146. L'Estisora. Literatura-Sàtira-Humorisme (1917)
 147. Grimègia. Periòdic de broma amb ninots (1917)
 148. El Regenerador. Setmanari republicà (1917)
 149. Mensajeras eucarísticas (1918)
 150. Fulla del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria (1918-1920)
 151. La Guineu. Setmanari Satíric-humorístic (1918)
 152. Reus Agrícola (1918-1919)
 153. La Columna de Foc. Fulla de subversió espiritual (1918-1920)
 154. Llaç (1919-1920)
 155. Clic Clac. Setmanari Tabarinesc (1919)
 156. El Fructidor. Órgano de la organización obrera de la provincia de Tarragona (1919)
 157. Pessigolles. Setmanari de Gresca (1920)
 158. Les Pessigolles. Periòdic de Gresca (1920-1921)
 159. Els Petits Cantaires. Portaveu del Chor Infantil Misericòrdia del Patronat Obrer de Sant Josep de Reus (1920)
 160. Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Reus (1920)
 161. La Unión Monárquica Nacional (1920-1921)
 162. L'Esquellot (1921)
 163. Bona Llevor: butlletí mensual, portaveu de la Secció Catequística del Patronat Obrer de Sant Josep i dels pomells de joventut Misericòrdia i Bona Llabor (1921-1923)
 164. Puericultura. Publicació de l'Institut de Puericultura de Reus (1921-1935)
 165. Migranya (1921-1922)
 166. Paricu. Setmanari humorístich (1921-1922)
 167. Gente Bien. Setmanari de bon humor (1921-1922)
 168. Boletín Médico de Reus (1921-1930)
 169. El Amigo. Revista mensual ilustrada de cultura popular (1922-1924)
 170. Gente Mal. Periódic de Bon Humor (1922)
 171. Boira (1922)
 172. Acracia (1923)
 173. Revista de l'Orfeó Reusenc (1923)
 174. Els Dos Pilons (1923)
 175. La Pepeta. Portaveu de les ganxetes ben amigues de la barrila (1923 amb dues èpoques; 3 època 1923 amb el títol La Pepeta Esportiva, només 1 número)
 176. Reus 1973 (1923)
 177. La Porra. Setmanari humorístic radical (1923)
 178. Gol. Revista d'Esports Il·lustrada (1923-1924)
 179. Reus Sports. Setmanari de crítica i informació de tota classe d'esports (1923)
 180. Batallada. Setmanari festiu de broma. Portaveu dels cors masculins i femenins de la ciutat (1924)
 181. La Vixeta. Revista d'humor i d'esport (1924)
 182. Butlletí Portaveu de la Unió Ciclista Reusenca (1924)
 183. Cultura. Portaveu de l'element estudiantil de Reus (1924)
 184. Reus (1925 i 1926-1928)
 185. Boletín del Instituto de Higiene de la província de Tarragona (1926-1930)
 186. Veus del Sagrari (1926-1932)
 187. Boletín de la Asociación Provincial de Ganaderos de Tarragona (1927)
 188. La Unión (1927-1928)
 189. Ciutat: diari de la tarda (1928)
 190. Color. Ilustración quincenal (1928)
 191. La Primavera. Periòdic literari-festiu (1928)
 192. Fulla Parroquial. Església de la Puríssima Sang de Nostre Sr. Jesucrist (1928)
 193. La Tronada. Setmanari poca-solta, de notícies, avisos, anuncis i esquel·les mortuories (1928-1929)
 194. Letras. Revista escolar mensual (1928)
 195. Reus Deportiu. Butlletí mensual (1929-1931)
 196. Inquietud. Portaveu del Centre Republicà Autonomista i del Partit Radical Socialista de la Província (1930)
 197. Boletín de Información Financiera y Comercial (1930)
 198. El Poble (1930 i 1936)
 199. La Voz de Reus (1930-1931)
 200. L'Esquizofrènic (1931)
 201. Mai Badem!... Periòdic de broma i barrila (1931)
 202. La Patacada. Sortirà quan li sembli (1931)
 203. Redención. Órgano de los Sindicatos de la Província de Tarragona (1931)
 204. Som-hi. Mena de periòdic quinzenari polític-satíric que apareixerà un cop cada vegada (1931)
 205. Fulles Clíniques / Fulls Clínics (1931-1936)
 206. Butlletí d'Assaigs de l'Agrupació Cultural (1931-1933)
 207. La Sibeca. Setmanari satírich-humorístich (1932)
 208. La Mulassa. Periòdic satíric (1932)
 209. La Torxa. Portaveu dels BOC del Baix Camp (1933)
 210. Batxiller. Periòdic estudiantil (1933-1934)
 211. Estudis. Revista de l'Associació Cultural (1933-1936)
 212. Aules. Publicació dels alumnes de l'Institut de Reus (1934-1936)
 213. L'Onada Roja (1934)
 214. Cossetània (1935)
 215. Moralitat i cinema. Primera revista católica d'informació cinematogràfica (1935)
 216. Revista de la Cambra Agrícola de Reus i Comarca (1935)
 217. Comerç i Indústria. Órgano de la Cámara Oficial de Comercio e industria Reus (1935-1936)
 218. Avui. Diari d'avisos i notícies (1935-1936)
 219. Què penses Anton? Periòdic, diari setmanal humorístic i de broma o el que sigui (1936)
 220. Quelcom. Revista gràfica (1936)
 221. Catalunya Nova. Butlletí (1936)
 222. Ressò de Natzaret. Butlletí Mensual de la Congregació Mariana de la Immaculada i Sagrada Família del Col·legi de Sant Pere Apòstol (1936)
 223. Jove Guàrdia. Òrgan del Comité Comarcal de les Joventuts Socialistes Unificades (1936-1937)
 224. Adelante. Órgano de la CNT y de la FAI de la IV Región (1937)
 225. Ideas. Grupo escolar Carlos Marx (1937)
 226. Cultura-Esport. Portantveu de la Unió Esportiva Obrera (1937)
 227. Lluita!! (1937)
 228. Guspira Roja. Órgan de la Federació Catalana de Treballadors de l'Ensenyament al Baix Camp (1937)
 229. Redreçament. Òrgan del Bloc Escolar Nacionalista de la IV Regió (1937)
 230. Nova República. JIR. Portantveu de les Joventuts Republicanes d'Esquerra (1937)
 231. Escola Nova Unificada (1937)
 232. La Torxa. Portantveu del POUM i de les JCI de Reus (1937)
 233. Estat Català (1937)
 234. Boletín Oficial del Ayuntamiento de Reus (1939)