Ideologies oscil·latòries, 2015

 |   |  Twitter

IDEOLOGIES OSCIL·LATÒRIES, 2015

Levi Orta amb Núria Güell
Acció
Figueres

Un cotxe decorat amb motius feixistes i franquistes es passejaria fent voltes al voltant de la Rambla de Figueres. L’objectiu del nostre projecte era provocar la reflexió sobre la vigència de la ideologia franquista i l’augment de les actituds feixistes tant en les polítiques institucionals com en la societat civil que, com un fantasma, estan presents a l’Estat espanyol i Europa. Però va ser censurat per l’alcaldia de la ciutat abans de ser inaugurat. El succés fou seguit per la premsa nacional i va comportar un fort debat a les xarxes socials sobre la utilització dels símbols feixistes, l’art, l’espai públic, la censura i la vigència del franquisme a l’Estat espanyol.

IDEOLOGÍAS OSCILATORIAS, 2015

Levi Orta con Núria Güell
Acción
Figueres

Un coche decorado con motivos fascistas y franquistas se pasearía dando vueltas alrededor de la Rambla de Figueres. El objetivo de nuestro proyecto era provocar la reflexión sobre la vigencia de la ideología franquista y el aumento de las actitudes fascistas tanto en las políticas institucionales como en la sociedad civil que, como un fantasma, están presentes en el Estado español y Europa. Pero fue censurado por la alcaldía de la cuidad antes de ser inaugurado. Suceso que fue seguido por la prensa nacional y ocasionó un fuerte debate en las redes sociales sobre el uso de los símbolos fascistas, el arte, el espacio público, la censura y la vigencia del franquismo en el Estado español.

OSCILLATORY IDEOLOGIES, 2015

Levi Orta with Núria Güell
Action
Figueres

A car customized with fascists and Francoist motifs would circle around the Rambla of Figueres. Our project’s aim was to stimulate the reflection on the persistence of Franco’s ideology and the rising of fascist attitudes, ghostly present both in institutional policies and civil society in Spanish state and rest of Europe. However, this project has been censored by the city council before its inauguration. This incident has been followed by the national press and has generated a strong debate on social networks concerning the use of fascist symbols, of public space, the role of art, censorship and Franco’s legitimacy in Spanish state.